HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Affärsvillkor

Tillbaka
Allmänna försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor för HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Version 2021-02-22
Ladda ner som PDF:
 KIPP GTC 118 kB

Allmänt giltighetsområde

 1. Endast våra försäljningsvillkor gäller; vi godtar inte motstridiga villkor från beställaren eller villkor som avviker från våra försäljningsvillkor, förutom om vi uttryckligen har samtyckt till deras giltighet skriftligt. Våra försäljningsvillkor gäller även om vi är medvetna om motstridiga eller avvikande villkor från beställaren och ändå gör leveransen utan förbehåll.
 2. Alla överenskommelser mellan oss och beställaren för att sluta detta avtal fastställs skriftligt i detta avtal.
 3. Vi sluter inga avtal med slutkunder. Våra försäljnings-, leverans och betalningsvillkor gäller gentemot företagare enligt § 310 avs. 1 BGB (tyska civillagen).


O
ffert Offertunderlag Kataloger

 1. Om beställarens order ska gälla som offert enligt § 145 BGB kan vi acceptera den inom två (2) veckor.
 2. Vi förbehåller oss ägande- och upphovsrätt till bilder, ritningar, kalkyler och övriga underlag; de får inte göras tillgängliga för tredje part. Innan de överlämnas till tredje part behöver beställaren vårt uttryckliga skriftliga medgivande.
 3. Tekniska ändringar av våra produkter, som ökar eller upprätthåller deras värde, är tillåtna när som helst och utan föregående meddelande.


Priser - Betalningsvillkor - Dröjsmål

 1. Om inget annat anges i orderbekräftelsen gäller våra priser ”fritt fabrik”.
 2. Emballaget faktureras separat.
 3. Vid specialutföranden som inte ingår i vårt sortiment kan avvikelser från ordermängden förekomma av tillverkningstekniska skäl. Om inget annat uttryckligen anges i avtalet, utgör kvantiteter som är upp till 10 % större eller mindre därför ett avtalsmässigt uppfyllande av leveransförpliktelsen. I detta fall faktureras det faktiska leveransantalet.
 4. Den obligatoriska mervärdeskatten är inte inkluderad i våra priser. Den anges med lagstadgat belopp separat på fakturan på dagen då fakturan utfärdas.
 5. Vid fakturabetalning som inkommer till oss inom 10 dagar efter fakturadatum har beställaren rätt att dra av 2 % rabatt.
 6. Om inget annat framgår av orderbekräftelsen, ska inköpssumman betalas netto (utan avdrag) inom trettio dagar från fakturadatum. Vi förbehåller oss rätten att åstadkomma dröjsmålet genom att utfärda en betalningspåminnelse vid en lämplig tidigare tidpunkt. Lagstadgade regler beträffande följderna av försenad betalning.
 7. Beställaren har endast rätt till avräkning om dennes motvillkor enligt lag är giltiga, ej bestrids eller erkänns av oss. Dessutom har beställaren retentionsrätt i den mån dennes motvillkor baseras på samma avtalsförhållande.
 8. För små ordrar tar vi ut en extra avgift (€ 15,00 för varuvärden under € 25,00 och € 8,00 för varuvärden under € 50,00).


Leveranstid

 1. Början på den leveranstid vi anger förutsätter att inga tekniska frågor kvarstår med beställaren.
 2. Uppfyllandet av vår leveransförpliktelse förutsätter att beställaren uppfyller sina förpliktelser punktligt och ordentligt. Med förbehåll för invändning om avtalet inte uppfylls.
 3. Vi är ansvariga enligt de lagstadgade bestämmelserna i den mån det underliggande köpeavtalet är en fast affär enligt § 286 avs. 2 nr 4 BGB eller § 376 HGB (tyska handelslagen). Vi är även ansvariga enligt de lagstadgade bestämmelserna, om kunden, till följd av en av oss orsakad leveransförsening, har rätt att hävda att dennes intresse av den fortsatta avtalsuppfyllelsen upphör.
 4. Vi ansvarar dessutom enligt de lagstadgade bestämmelserna, i den mån leveransförseningen beror på ett avtalsbrott som vi orsakat på grund av uppsåt eller grovt vårdlöshet; vållande från en av våra representanter eller agenter tillräknas oss. Om leveransförseningen beror på ett grovt vårdslöst avtalsbrott från vår sida, är vårt skadeståndsansvar begränsat till de förutsebara, typiska skadorna.
 5. Vi ansvarar även enligt de lagstadgade bestämmelserna i den mån den leveransförsening vi orsakat beror på ett straffvärt brott mot en väsentlig avtalsplikt; i så fall är dock skadeståndsansvaret begränsat till de förutsebara, typiska skadorna.
 6. I övrigt ansvarar vi vid en leveransförsening för varje hel veckas försening inom ramen för en schablonmässig förseningsavgift på 3 % av leveransvärdet, dock aldrig högre än 15 % av leveransvärdet.
 7. Om beställaren ger oss ett rimligt uppskov vid en försening vi orsakat, har denne rätt att säga upp avtalet om vi inte har levererat inom fristen för detta uppskov. Om ett rimligt uppskov inte räcker är beställaren skyldig att inom två veckor efter att tidsfristen gått ut tala om huruvida denne avser att upphäva avtalet eller står fast vid att det fortfarande ska uppfyllas.
 8. Om vi kan påvisa att vi trots rimlig noggrannhet vid val och övervakning av underleverantörer och trots att avtal slutits under rimliga villkor inte får våra leveranser i rätt tid, så förlängs leveransfristen med samma fördröjning som uppstår på grund av den försenade leveransen från underleverantören. Om underleverantören inte kan leverera har vi rätt att upphäva avtalet.
 9. Tar beställaren emot varan sent eller om andra skyldigheter till samarbete försummas på ett straffvärt sätt, har vi rätt att kräva ersättning för de skador som uppstår för oss, inklusive eventuella tilläggskostnader. I detta fall övergår även risken för en oavsiktlig förstörelse eller oavsiktlig försämring av varan till beställaren vid den tidpunkt då denne tog emot varan för sent.


Riskövergång

 1. Om inget annat anges i orderbekräftelsen sker leveransen ”fritt fabrik” (EXW Incoterms 2020) Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar. Risken övergår till beställaren när varan är klar för avhämtning, även i form av delleveranser.
 2. Delleveranser är tillåtna i den mån de är acceptabla för beställaren.


Reklamationsanspråk - Preskription

 1. Beställarens rättigheter vid en defekt förutsätter att denne uppfyller sina reklamationsförpliktelser beträffande undersökning och reprimand enligt § 377 HGB.
 2. Om varan har en defekt har vi rätt att avgöra om defekten ska åtgärdas eller om vi ska leverera en felfri vara i stället.
 3. Om kompensationen misslyckas, i synnerhet om det tar längre tid än den bestämda tidsfristen av skäl som vi kan påverka, så har beställaren rätt att upphäva avtalet eller begära att inköpspriset sänks i motsvarande grad. Om ett rimligt uppskov inte räcker är beställaren skyldig att inom två veckor efter att kompensationen misslyckats tala om huruvida denne avser att upphäva avtalet eller står fast vid att det fortfarande ska uppfyllas.
 4. Vi ansvarar enligt de lagstadgade bestämmelserna om beställaren hävdar sina skadeståndanspråk, vilka beror på uppsåt eller grov vårdslöshet, inklusive uppsåt eller grov vårdslöshet från våra representanters eller agenters sida. Om vi inte gör oss skyldiga till uppsåtligt avtalsbrott är skadeståndsansvaret begränsat till de förutsebara, typiska skadorna.
 5. Enligt lagstadgade bestämmelser är vi ansvariga om vi bryter mot en väsentlig avtalsskyldighet; men även i detta fall är skadeståndsansvaret begränsat till de förutsebara, typiska skadorna. En väsentlig avtalsskyldighet föreligger om åsidosättandet av skyldigheten gäller en skyldighet vars uppfyllande kunden förlitat sig på och borde kunna förlita sig på.
 6. Ansvar för straffvärt brott mot liv och hälsa samt för skador som faller inom skyddsområdet för en av oss given garanti, kvalitetsgaranti eller hållbarhetsgaranti, om inget annat framgår av garantiavtalet, berörs inte; detta gäller även för obligatoriskt ansvar enligt produktansvarslagen och GDPR.
 7. Om inget avvikande regleras ovan är ansvar uteslutet.
 8. Preskriptionstiden för reklamationer (garantianspråk) är 12 månader, räknat från riskövergången. Detta gäller inte om varan vanligtvis används för en byggnad och har orsakat defekten.
 9. Beställarens anspråk på grund av en defekt preskriberas efter tolv (12) månader. Preskriptionstiden börjar från och med leveransen. Vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter, vid medvetet förtigande av en defekt, vid anspråk på överlämnande av egendom från tredje part enligt § 438 avs. 1 nr 1 BGB, vid personskador, vid brott mot GDPR, vid anspråk enligt produktansvarslagen samt vid överföring av en kvalitetsgaranti gäller de lagstadgade bestämmelserna för preskription; vid en garantiöverföring gäller detta endast om inget annat framgår av respektive garantiavtal. Anspråken vid en regressrätt från leverantörens sida enligt §§ 445a, 445b BGB berörs inte.


Ansvar

 1. Ytterligare ansvar för skadestånd enligt föregående avsnitt (Reklamationsanspråk - Preskription) är – utan hänsyn till den juridiska karaktären för anspråket som hävdas – uteslutet. Detta gäller i synnerhet skadeståndsanspråk på grund av vållande vid slutande av avtal, på grund av övriga åsidosättanden av skyldigheter eller på grund av skadeståndsgrundande anspråk på ersättning vid sakskador enligt § 823 BGB.
 2. Begränsningen enligt punkt 1 gäller även om beställaren i stället för ett anspråk på ersättning för skadan begär ersättning för onödiga kostnader.
 3. Om skadeståndsansvar från vår sida är uteslutet eller begränsat så gäller detsamma för det personliga skadeståndsansvaret för våra anställda, arbetstagare, medarbetare, representanter och agenter.


Egendomsförbehåll

 1. Vi förbehåller oss egendomsrätten för varan fram tills dess att alla betalningar i affärsförbindelsen med beställaren har inkommit. Vid varje avtalsbrott från beställarens sida, i synnerhet vid fördröjd betalning, har vi rätt att utöva vår lagstadgade rätt att återta varan. Efter att varan återtagits har vi rätt att avyttra den. Inkomsten av försäljningen ska då krediteras beställarens skuld – minus rimliga kostnader för försäljningen.
 2. Vid utmätningar eller andra ingrepp från tredje part ska beställaren omedelbart underrätta oss skriftligen så att vi kan vidta rättsliga åtgärder enligt § 771 ZPO (Civilprocesslagen). Om tredje part inte kan ersätta oss för rättsliga eller utomrättsliga kostnader för en sådan åtgärd ansvarar beställaren för förlusten som uppstår.
 3. Beställaren har rätt att sälja varan vidare i den löpande affärsverksamheten. Denne överlåter dock från och med nu alla fordringar uppgående till det slutliga fakturabeloppet (inklusive mervärdeskatt) på oss, vilka härrör från försäljning till beställarens kunder eller tredje part, oavsett om de inköpta varorna sålts vidare utan eller efter bearbetning. Beställaren har rätt att inkräva denna fordring även efter överlåtelsen. Vår befogenhet att själva kräva in fordringen påverkas inte av detta. Vi förpliktar oss dock att inte kräva in fordringen så länge beställaren uppfyller sina betalningsåtaganden för den sammanlagda försäljningssumman, inte är sen med betalningarna och i synnerhet inte har ansökt om att inleda ett insolvensförfarande eller om betalningsinställelse föreligger. Om så emellertid är fallet kan vi begära att beställaren informerar oss om de överlåtna fordringarna och deras gäldenärer, tillhandahåller all information som krävs för insamling samt lämnar över tillhörande underlag och meddelar gäldenärerna (tredje part) om överlåtelsen.
 4. Om beställaren bearbetar eller omvandlar varan ska det alltid ske för vår räkning. Om varan bearbetas med andra objekt som inte tillhör oss, får vi medäganderätt till den nya varan i proportion till varans värde (fakturans slutliga belopp, inklusive mervärdeskatt) gentemot de andra bearbetade objekten vid tidpunkten för bearbetningen. För varan som har uppstått genom bearbetningen gäller i övrigt detsamma som för varan som levererats under förbehåll.
 5. Om varan blandas med andra objekt, som inte tillhör oss, och inte kan separeras igen, får vi medäganderätt till den nya varan i proportion till varans värde (fakturans slutliga belopp, inklusive mervärdeskatt) gentemot de andra blandade objekten vid tidpunkten för blandningen. Sker blandningen på ett sätt som gör att beställarens vara betraktas som huvudsaken så gäller, som avtalat, att beställaren överför medäganderätten till oss andelsmässigt. Beställaren förvarar åt oss den enskilda rätt eller medäganderätt som på så sätt uppstått.
 6. Vi förpliktar oss att frige de säkerheter som vi har rätt till om beställaren begär detta, i den mån värdet av våra säkerheter överstiger fordringarna som ska säkras med mer än 20 %. Vi väljer själva vilka säkerheter som ska friges. 


Varuretur

I princip tas en såld och korrekt levererad vara inte tillbaka. Undantag kan endast göras i särskilda fall efter tidigare överenskommelse.Laga domstol - domicil

 1. Om beställaren är ett företag är laga domstol Rottweil. Vi har dock även rätt att åtala beställaren i domstolen på dennes hemvist.
 2. Om orderbekräftelsen inte anger något annat är domicilen Sulz am Neckar.
 3. Detta avtal regleras uteslutande av lagarna i Tyskland med undantag för lagen om internationella köp och rättshänvisade föreskrifter.


För all information om hur vi hanterar användaruppgifter hänvisar vi till vår dataskyddsförklaring

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se